Paano pananatilihing ligtas at protektado ang inyong sarili mula sa Coronavirus?

 

Mga pangkalahatang patnubay:

 • Iwasan ang paglapit sa sinuman at tumawag sa 937 kapag nagkaroon ka ng kontak sa mga taong nahawahan o mayroon ng alinman sa sumusunod na mga sintomas:
  • Ubo
  • Lagnat
  • Kahirapan sa paghinga
 • Magsuot ng telang mask
 • Tiyakin na ang mga kamay mo ay malinis:
  • Hugasan ang mga kamay mo ng sabon at tubig nang 40 segundo
  • O gumamit ng mga hand sanitizer na may alkohol for 20 seconds
 • Iwasan ang pakikipagkamay at pagyakap
 • Iwasan ang paghipo sa iyong mga mata, ilong, at bibig bago maghugas ng iyong mga kamay
 • Sundin ang kaugalian sa Kalinisan at Pag-ubo sa pamamagitan ng pagtatakip ng iyong bibig at ilong:
  • Gamit ang mga tisyu at itapon agad ang mga iyon
  • O umubo sa inyong siko at maghugas ng inyong mga kamay pagkatapos
 • Panatilihin ang distansiya na 2 metro man lamang
 • Iwasan ang mga pagtitipon
 • Huwag ibahagi ang mga personal na bagay sa iba

Para Makabalik nang Maingat
Panatilihin ang pagsusuot ng telang mask kapag lumalabas ka ng bahay

 

Ano ang dapat kong gawin kapag umaalis ako ng bahay?

 • Huwag umalis ng bahay maliban kung kinakailangan
 • Magdala ng karagdagang mga telang mask
 • Bring alcohol-based hand sanitizer

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa moske?

 • Hindi dapat magpunta sa moske ang sumusunod na mga tao
  • Ang matatanda
  • Mga taong may malalang karamdaman
  • Mga batang wala pang 15 taong gulang
  • Sinumang nagpapakita ng mga sintomas ng mataas na temperatura, pag-ubo, at kahirapan sa paghinga
 • Dalhin ang inyong mga personal na item, kabilang ang:
  • Banig sa pananalangin
  • Kuran
  • Hand sanitizer na may alkohol
  • Karagdagang telang mask
 • Isagawa ang ablution rite (wudu) sa tahanan
 • Iwasan ang pakikipagkamay at pagyakap

Ano ang dapat kong gawin kapag pumapasok ako sa trabaho?

 • Iwasan ang pakikipagkamay at pagyakap
 • Iwasan ang pag-uumpukan sa mga daanan
 • Limitahan ang mga pagpupulong nang personal
 • Bawasan ang bilang ng mga dumadalo sa mga pagpupulong
 • Agad umalis sa lugar ng trabaho kapag tapos na ang araw ng trabaho
 • Linisin at disimpektahin ang lahat ng bagay na madalas na nahahawakan
 • Tiyakin na ang mga silid ng pagpupulong ay may maayos na bentilasyon
 • Sanayin ang mga tagapaglinis sa angkop na paglilinis at kasanayan sa pagdisimpekta

Ano ang dapat kong gawin kapag namimili ako?

 • Huwag gawin ang matataas na panganib ng pagkakaroon ng seryosong mga sintomas kapag nahawahan
 • Magdala ng karagdagang telang mask
 • Magdala ng hand sanitizer na may alkohol
 • Linisin ang mga kamay mo kapag pumapasok at umaalis sa mga tindahang binibilhan
 • Sukatin ang temperatura mo sa pasukan at sundin ang anumang mga tagubilin
 • Linisin ang mga hawakan ng inyong kariton o basket bago ito gamitin
 • Gumamit ng mga hagdan sa halip na elevator
 • Leave 6 steps between yourself and others on the escalator
 • Panatilihin ang 1 metrong distansya sa elevator at iwasan ang pagharap sa ibang mga pasahero
 • Bayaran ang mga item sa pamamagitan ng elektroniko
 • Disimpektahin at linisin ang mga kalakal bago gamitin

Ano ang dapat kong gawin kapag gumagamit ako ng pampublikong transportasyon hal. mga taxi at bus?

 • Magdala ng hand sanitizer na may alkohol
 • Magdala ng mga karagdagang telang mask
 • Sumakay sa mga likurang upuan
 • Iwasan ang paghawak sa mga ibabaw na madalas nahahawakan
 • Dalhin mo ang basura mo at itapon iyon pagkatapos mong bumaba ng sasakyan
 • Magbayad ng mga ride mo sa pamamamagitan ng elektroniko

 

Ano ang dapat kong gawin kapag umaalis ako ng bahay?

 • Huwag umalis ng bahay maliban kung kinakailangan
 • Magdala ng karagdagang mga telang mask
 • Bring alcohol-based hand sanitizer

Ano ang dapat kong gawin kapag nakakatanggap ako ng mga order at delivery?

 • Tingnan kung naghahatid ang tsuper o kumpanyang naghahatid ng inyong order
 • Iwasan ang direktang pagtanggap ng inyong order
 • Magbayad sa pamamagitan ng elektroniko
 • Tanggalin at itapon ang hindi kinakailangang mga pakete
 • Linisin ang solidong mga ibabaw ng mga bagay na madalas nahahawakan
 • Itago nang maayos
 • Hugasang mabuti ang mga prutas at gulay

 

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpupunta ako sa restawran?

 • Magsagawa ng mga reserbasyon nang pauna at dumating sa tamang oras
 • Magbayad sa pamamagitan ng elektroniko
 • Magdala ng karagdagang mga telang mask
 • Gumamit ng mga patapon na mga kagamitan sa kusina na isang beses lang nagagamit
 • Sukatin ang iyong temperatura sa mga pasukan
 • Huwag maggrupo nang mahigit sa apat kada mesa

Ano ang dapat kong gawin kapag nagbibiyahe ako?

 • Iwasan ang pagbiyahe sa mga bansang pinakamaraming may coronavirus
 • Iwasan ang kontak sa sinuman na nagpapakita ng mga sintomas ng coronavirus
 • Gawing online ang inyong mga reserbasyon at ibigay ang lahat ng dokumento sa pamamagitan ng elektroniko
 • Sabihin ang lahat ng bansang inyong binisita
 • Dalhin ang inyong mga personal na item, kasama na ang:
 • Hand sanitizer na may alkohol
 • Karagdagang mga telang mask
 • Unan o unan sa leeg
 • Kumot
 • Disimpektahin ang inyong upuan at mesa bago maupo
 • Iwasan ang pagpapalitan ng upuan
 • Gamitin ang mga kagamitan sa kusina na isang beses lang ginagamit

Ano ang dapat kong gawin kung kabilang ako sa mga taong nasa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malalang mga sintomas kung nahawakan?

 • Manatili sa tahanan
 • Iwasan ang mga kontak sa sinumang nagpapakita ng mga sintomas
 • Tiyaking malinis ang bahay at maayos ang bentilasyon
 • Disimpektahin ang mga ibabaw na madalas nahahawakan
 • Gamitin ang mga aplikasyon para mag-order ng mga pangangailangan mo na grocery at gamot

Para Maingat na Makabalik
Iwasan ang pakikipagkamay at batiin ang iba mula sa malayo

 

Ano ang ginagawa ko kapag bumibisita sa matatanda?

 • Iwasan ang mga pakikipagkamay at pagyakap
 • Huwag ibahagi ang anumang pagkain at mga kagamitan sa kusina sa kanila
 • Tiyakin na ang kanilang mga tahanan ay malinis at maayos ang bentilasyon
 • Ibigay ang kanilang mga pangangailangan sa grocery at gamot na tatagal nang isang buwan man lang
 • Iwasan ang mga pagtitipon

 

Ano ang dapat kong gawin, isa akong matanda at kailangan kong lumabas?

 • Huwag umalis ng tahanan maliban kung kinakailangan
 • Dalhin ang inyong mga personal na kagamitan, kabilang ang:
  • Karagdagang telang mask
  • Hand sanitizer na may alkohol
  • Gamot mo
 • Huwag ibahagi ang inyong pagkain o mga kagamitan sa kusina
 • Umalis sa bahay nang may kasama

 

Ano ang dapat kong gawin kapag kasama ko ang mga anak ko?

 • Iwasang lumabas nang madalas
 • Huwag gumamit ng mga telang mask para sa mga batang maliliit na wala pang edad dalawa
 • Iwasan ang kontak sa sinumang nagpapakita ng mga sintomas sa respiratoryo
 • Iwasan ang paghawak sa mga ibabaw na madalas nahahawakan sa labas ng inyong tahanan
 • Disimpektahin ang madalas na ginagamit na mga laruan at ibabaw na madalas nahahawakan
 • Dalhin ang inyong personal na item tulad ng:
  • Mga laruan
  • Dedehan ng sanggol
  • Pacifier
  • Karagdagang telang mask
  • Mga miryenda
  • Mga kagamitan sa kusina
  • Karagdagang mga damit
  • Mga krema at ointment
Petsa
Ibahagi
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Mag-browse pa

Ang napakagandang integrasyon sa pagitan ng lahat ng ahensiya ng gobyerno sa buong krisis na ito ay pinangunahan ng mga kilalang lider na walang sawang nagtatrabaho. Lumikha siya ng team na nagtatrabaho nang amy pinakamataas na proseso ng pagkakatugma-tugma at kalidad, na pinananatiling pangunahing prayoridad nila ang mamamayan.
Dr.Tawfiq Al Rabiah
Minister of Health

I-follow Kami

Maelezo yaliyo kwenye tovuti hii yameidhinishwa na Wizara ya Afya

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram

من خلال النقر على أي رابط في هذه الصفحة ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا

نستعمل ملفات Cookies الخاصة بك، لفهم طريقة تصفحك للموقع وكذا تعزيز تجربة الاستخدام بشكل عام